• 0850 532 36 23
  • 0555 302 00 30
  • erozaydin@gmail.com
Web Sayfası Ve Bilişim Sektörü

Web Sayfası Ve Bilişim Sektörü

  • Editör

Bilişim sektörü günümüzde rekabet edebilirlik konusunda başvurduğumuz temel araçlardan bir tanesidir.  Bilişim teknolojileri sayesinde  iletişim kanalları sonuna kadar açılmış ve maliyetler inanılmaz derecede düşmüştür. Birbirine çok uzak ve büyük coğrafyalarda yaşayan insanlar bilişim sektörünün sunduğu avantajlardan yararlanarak iletişim kurabilmekte ve ticaret hacimlerinin büyütebilmektedirler.   Bilişim sektörü  ticari faaliyetler ve sosyal iletişimde çok büyük kolaylıklar sunaktadır. 

Özellikle ticaret dünyasında Web sayfaları sayesinde işletmeler  geniş kitlelere çok düşük maliyetlerle ulaşırlarken  ; hızlı iletişim, imaj , kurumsallaşma ,rekabet üstünlüğü gibi büyük kazanımlar sağlayabilmektedir.  Diğer taraftan tüm dünyada çok büyük etkiler oluşturan  sosyal medya rekabet üstünlüğü sağlama noktasında belirleyici olabilmektedir. Gerek mal ve hizmet talep edenler , gerekse piyasalara mal ve hizmet arz edenler internet üzerinde büyük bir trafik oluşturmaktadır.

Teknolojinin belki de en kötü yanı ; hiç bir zaman geriye dönüş imkanının olmamasıdır. Artık kimse daktilo kullanmayacak , postane aracılığıyla Amerika’ya mektup gönderip üç ayda mektubun ulaşmasını beklemeyecektir.  İleri teknoloji yaşam alışkanlıklarımızı da hızla değiştirmekte ve yeni düzene adapte olmamız konusunda bizi mecbur bırakmaktadır. Ticaretin yeni kurallarını ve yeni dinamiklerini internet özelinde bilişim ve bilgi teknolojileri belirlemektedir.

Yeni düzen içerisinde işletmeler teknolojilik gelişmeleri  ne kadar yakından takip eder ve yeniliklerden ne kadar kısa zamanda yararlanıyor hale gelirlerse rekabet üstünlüğü sağlamaları da o kadar hızlı olmaktadır. Bu gelişmeler ister istemez yazılım sektörünü de dinamik bir hale getirmiştir. Sektör,  gelen büyük talebi karşılamakta güçlük çekmektedir Yazılım sektöründe irili ufaklı bir çok işletme hizmet sunmaktadır. Doğal olarak her sektörde olduğu gibi yazılım sektöründe de bilgi kirliliği oluşmaktadır.  İş hayatının zaman ve emek konusunda beklemeye ve işlerin aksamaya tahammülü olmaması sebebiyle konusunda uzman ve kurumsallaşmış yazılım firmalarıyla çalışılması bir mecburiyet halini almıştır.

Fobe Yazılım ; internet teknolojilerindeki gelişmeleri anlık olarak takip edebilme ve yenilikleri işletmelerine sunabilme kabiliyetine sahip kurumsal bir işletmedir. Uzun yıllar değişik sektörlerde edindiği birikimleri müşterileriyle paylaşmakta ve işletmelerin internetin avantajlarından en üst düzeyde yararlanmasını sağlamaktadır. Çalışma prensibi olarak öncelikle talep sahibi işletmenin ihtiyaç analizi yapılmakta ve sonrasında iş zaman planı oluşturulmaktadır. İş- zaman planı çerçevesinde Web sayfası talep eden işletme ile devamlı istişare içinde olunarak ihtiyaca layığı ile cevap verebilecek web sayfaları hazırlanmakta ve web sayfalarının güncellenmesi hizmetleri verilmektedir.  Fobe Yazılım markası ile yapılmış yüzlerce başarılı web sayfası ; yapılacak yeni web sayfaları için referans oluşturmaktadır.

 

Web Sayfası Kullanım Alanları

Web Sayfası Kullanım Alanları

  • Editör

Hepimiz için memnuniyet verecek şekilde  ülkemiz teknolojik yenilikleri anlık olarak takip etmekte ve ileri teknolojiyi her alanda kullanabilmektedir.  İnternet ve bilgi teknolojileri savunma sanayi, sağlık sektörü, imalat sanayi, gıda endüstrisi gibi bir çok alanda kullanılmaktadır. Hatta internetin kullanılmadığı bir saha bulunmamaktadır değerlendirmesi yanlış olmayacaktır.

Başkent Ankara’mızda interneti en geniş alanda ve en etkili kullanan illerimiz arasındadır. Ankara’da yatırımların fazla oluşu, ticaret hacminin yüksek oluşu, eğitim ve sağlık imkanlarının yüksek oluşu,  bürokrasinin geniş bir alana yayılmış olması ve benzer sebeplerden dolayı Ankara’da internet ve bilgi teknolojilerine büyük talep oluşmaktadır.  İnternet ve bilgi teknolojilerinin kullanılabilmesinin ön şartı ise web sayfasına sahip olunmasıdır. Web sayfası sayesinde interneti kullanabilmekte ve büyük avantajlardan yararlanabilmekteyiz.

Web sayfaları en başta kurumsal tanıtımlarımızı yapabilmemizi sağlamaktadır. Diğer taraftan geniş bir alanda düşük maliyetlerle ve hızlı iletişim sağlamamıza imkan vermektedir. Ticari işletmeler için web sayfaları aktif pazarlama imkanları da sunmakta ve genel bir değerlendirmeyle işletme maliyetlerini düşürmektedir. Ankara ilimizde web sayfası talepleri karşısında kurumsallaşmış yazılım firmaları ne yazık ki bulunmamaktadır.  Her konuda ve her yerde olduğu gibi hizmet alınacak işletmelerden referanslarının sorulması  ve konusuna hakim yazılım işletmeleriyle çalışılması önem arz etmektedir. Web sayfası konusunda asıl olan müşteri taleplerine layığı ile cevap verilebilmesi ve müşteri memnuniyeti oluşturulabilmesidir. Fobe Yazılım Ankara’da sektörün öncü markalarından bir tanesi olması hasebiyle Ankara Web  Tasarım konusunda ihtiyaç sahibi özel işletmeler ve kamu kuruluşlarına web sayfası hizmeti sunmaktadır.  Fobe Yazılım değişik kapasitede ve ihtiyaca cevap verecek olan web sayfalarını düşük maliyetlerle  kurumlara sunarak ; kurumları daha aktif tanıtım ve iletişim yapmalarına katkı sunmaktadır. 

Sanayi 4.0 Süreci Ve Web Tasarım

Sanayi 4.0 Süreci Ve Web Tasarım

  • Editör

Almanya’da 2011 yılında ilk kez gündeme getirilmiş bulunan Sanayi 4.0 ( Endüstri 4.0 ) olgusu bütün dünyada tam bir devrim yaratacak.  Zorlu bir süreç olan 4. Sanayi devrimi bütün hızıyla ilerlemektedir. İnternet ve bilgi teknolojilerinin bütün dünyaya hükmetmesi   ister istemez yüksek teknolojiyi  üretim sürecine taşıyor ve makinelerin birbirine bağlayarak  siber fiziksel sistemleri oluşturuyor.

Akıllı tahta , akıllı saat, akıllı telefon akıllı ev, akıllı kümes ve bir sürü  akıllı metadan sonra, akıllı fabrikalar bütün ihtişamıyla hayatımıza giriyor.  Neredeyse üretim sürecinde insan faktörü ortadan kalkıyor ve fabrikaları da akıllı robotlar yönetecekler.  Çok yüzeysel bir değerlendirme ile insan gücünden bağımsız üretim süreçlerini yöneten makinelerin ortaya çıkarttığı  Sanayi 4.0 olgusunun temel bileşenleri ;  bilgisayar , bilişim ve internet teknolojileri.   Küçük bir örnek olması açısında WhatsApp   teknolojisinin bile  iş hayatına getirdiği yenilikleri  ve kolaylıkları değerlendirdiğimizde  Sanayi 4.0 sürecinin hayatımızı nasıl etkileyebileceğini değerlendirmek, bir öngörüde bulunmak pek mümkün olmuyor. Fakat şurası muhakkak ki;  Avrupa , Amerika ve Uzakdoğu ölçeğinde Sanayi 4.0 sürecinde milyar dolarların harcandığı ve büyük mesafeler  kat edildiği bir ortamda ülkemizde bu konuyla alakalı yapılan çalışmaların yeterli olmadığı ve bu konuda büyük bir atılım yapılamaması durumunda uluslararası rekabette çok geride kalacağımız ; bu fotoğrafın da ağır sonuçlarının olacağı çok açıktır.  Ülkemizde yoğun bir işsizlik problemi varken kısa bir zaman sonra “teknolojik işsizlik”  olgusuyla tanışacağız.

Sanayi 4.0 oluşumunda değerlendirmek zorunda olduğumuz bir konu ülkemizdeki işletmelerin Avrupa , Amerika ve Uzakdoğu ölçeğinde çok ufak işletmeler olduğu ve büyümekte zorluk çektikleridir. Ortaklık kültürünün yaşadığımız coğrafyada olmayışı ; ortaklık yapmalara , şirket evliliklerine , şirket devralmalarına veya kümelenmeye imkan vermiyor. Sermaye kriteri , çalışan personel kriteri , üretilen patent sayısı veya Ar-Ge’ye /Üe-Ge’ye ayrılan pay kriteri açısından milli işletmelerimiz uluslararası rekabette küçük işletme ölçeğinde kalıyorlar.  Sanayi 4.0 sürecinde ülkemizde ortaklık kültürünün henüz yaygınlaşmamış oluşu bir zafiyet yaratabilecektir.

Böyle bir fotoğrafta , pratik ama etkili sonuçlar alınabilecek hamleler yapmak zorundayız. Çekim merkezi olabilen markalar oluşturup oto finansman ile büyüme modelleri yakalamak gibi. Bu ve benzer adımların ilk hamlesi “web tasarım” olmalıdır.  Sanayi 4.0 gibi ağır bir fotoğraf karşımızdayken milli işletmelerimizin kendi aralarında tam bir iletişim kanalının kurulabilmesi,  milli işletmelerimizin ve milli ekonomimizin uluslararası rekabet ortamını korumasında fevkalade önemlidir. Web Tasarım konusunda yapılacak küçük ama etkili çalışmalar ile milli işletmelerimizin yatırım, ticaret ve hizmet alanlarında hareket kabiliyetleri gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki partnerlerine ve müşterilerine anlatılabilir, aktif pazarlama kanalları açılabilir, ortaklıklara ve iş birlikteliklerine zemin hazırlanabilir.  Bu basit adımlar rekabet ortamının dinamikleri içerisinde atılması gereken adımlara zemin hazırlayacak , sahada  kalmamızı sağlayacak etkili adımlardır.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

Kümelendik Platformu

Web Sayfası Ve Kullanıcı Performansı

Web Sayfası Ve Kullanıcı Performansı

  • Editör

                İnternet günümüzde bütün hayatımızı etkileyen, hatta yönlendiren bir konum almıştır. Elektriğin olduğu her alanda neredeyse internete bağlanarak bir çok işimizi halledebilme imkanımız vardır. Örnek vermek gerekirse internet teknolojileri  sayesinde  şehir merkezlerinde akıllı evler yapılabiliyorken açık arazilerde akıllı kümes, akıllı kovan gibi sıra dışı işler yapılabilmekte. İnternet ; sosyal ilişkiler , bürokratik ilişkiler , ticari ilişkiler ve daha bir çok geniş alanda kullanılıyor. Artık elektrik kesintisi olduğu bir durumda nasıl aksaklıklar yaşanabileceği tahmin edilebilir bir durum değildir.

                İnternette var olabilmenin öncelikli şartı web sayfası sahibi olabilmek. Her web sayfası aynı kalitede ve işlevsellikte olmadığı için önemli olan ; ihtiyaçları karşılayabilecek ve internetin sunduğu imkanları web sayfası sahibine en üst düzeyde sunabilecek kalitede web sayfası hazırlayabilmek ve işletebilmektir.

                Genel  bir değerlendirme yaptığımızda başarılı bir web sayfasının aşağıdaki kriterleri karşılayabiliyor olması gerekir ;

-          Görev tamamlanmasındaki başarı

-          Hız ve Performans Konusunda Verimlilik

-          Kullanıcı ve müşteri memnuniyeti.

Web sayfası kullanıcılarının farklı olması, web sayfasının işlem gördüğü sektörlerin farklı olması , hedef kitlelerin farklı olması vb nedenlerden dolayı her web sayfasının performansını  kendine özgü şartlar  dahilinde değerlendirmek gerekir.  Bir sivil toplum kuruluşunun kendisini anlattığı sayfa ile aktif pazarlama yapan ticari bir işletmenin kullandığı sayfa muhakkak ki aynı olmayacaktır. Diğer bir değerlendirmeyle sadece yazı paylaşımının yer aldığı bir sayfa ile yoğun resim ve videoların paylaşıldığı sayfa aynı olmayacaktır.

Günümüzde web sayfalarının ticari faaliyetlerde daha yoğun kullanıldığını , yenilendiğini ve güncellendiğini gözlemlemekteyiz.

Ve ülke genelinde bir çok ilimizde yatırım ticaret ve hizmet sektörlerinde internet teknolojileri bütün dinamikleriyle kullanılmaktadır.  Fobe Yazılım süreci yakın takip etmekte ve internet teknolojilerindeki yenilikleri eş zamanlı olarak firmalarıyla paylaşmaktadır. Fobe Yazılım , Web Sayfaları üzerinden  müşterilerinin bir çok ihtiyacına paket olarak hizmet vermekte ve müşterilerinin rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlamalarına katkıda bulunmaktadır. 

Web Sayfası  Ve Planlama

Web Sayfası Ve Planlama

  • Editör

Web sayfası hizmetlerinde  müşteri memnuniyeti sağlanması için ; beklentilere  uygun içerik ve zaman planlaması  yapmak ve bu plana bağlı kalınarak hizmetin sunulması gerekir.  Müşterin web sayfalarını değişik amaçlar için değişik sunumlarda yaptırmak istemesinden dolayı web sayfası  değişik alternatiflerde hazırlanabilmelidir.   Yazılım işletmesi gelebilecek değişik taleplere cevap verebilecek kabiliyette ve birikimde olmalıdır.  

Web hizmeti alacak kişi ve kurumların muhakkak ki ; ne içerik oluşturulacağı , nasıl bir tasarım istedikleri ve benzer konularda fikir sahibi olmaları gerekir. Genel çerçeve müşteri tarafından oluşturulmalı yazılım firması tarafından bu çerçevenin içi doldurulmalıdır.

İnternet dünyasını ucu bucağı olmayan çok geniş bir alemdir. Bilgi kirliliğinin en fazla yaşandığı ortam internet ortamıdır. Dolayısıyla web sayfaları konusunda en fazla dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir tanesi de internet  güvenliğidir.  İnternette güvenliğiniz sağlanmış bir şekilde olmanın ilk yolu güvenilir yazılım firmalarıyla çalışmaktır. Zaten web yazılım firmasının kalitesi ve güvenilirliği kendi web sayfasından anlaşılacaktır. Kendi web sayfasında kendi birikimini, hareket kabiliyetini ve kurumsallığını müşterilere anlatabilen yazılım firmaları müşterilerine  güven olgusu içinde hizmet sunmaktadırlar.